Brdy

20.06.2016 17:25

Dne 14. 6. 2016 se na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze konala schůzka zástupců ministerstev, dotčených orgánů, stavebních úřadů a dalších ohledně zadání územní studie BRDY. Iniciátorem této schůzky bylo samo ministerstvo a byla představena vítězná firma na základě vyhlášeného výběrového řízení na zpracování výše uvedené studie.

Cílem a účelem pořízení územní studie bude koordinace s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky a limity řešeného území – studie prověří lokalitu a navrhne podrobně územní podmínky pro:

-         Ochranu přírody a krajiny, včetně vazby na CHKO Brdy a její zonaci a na lokality soustavy Natura 2000.

-         Rozvoj cestovního ruchu a turistiky ve vazbě na ochranu přírody a krajiny.

-         Další rozvoj obcí ležících v prostoru bývalého Vojenského újezdu Brdy nebo v jeho nejbližším okolí.

-         Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravních vazeb v řešeném území ve vazbě na ochranu přírody a krajiny.

-         Řešení ochrany území před přírodními riziky, zejména povodněmi.

Dílčími cíli je vytvoření podkladů pro:

-         Aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského a Středočeského kraje, příp. pro aktualizaci politiky územního rozvoje.

-         Změnu, příp. pracování nových územních plánů dotčených obcí.

-         Činnost orgánů ochrany přírody a krajiny.

-         Činnost stavebních úřadů a úřadů územního plánování.

Rozsah této studie bude velice důležitý nejen k danému řešenému území, ale i danými požadavky na zpracování územní studie, doplňujícími průzkumy a rozbory.

Na závěr dodejme, že výše uvedená aktivita, doufejme, přispěje k větší ochraně životního prostředí v Brdech, hlavně přírodních zdrojů a nebude se i nadále možno v tomto velice cenném území do budoucna stavět.

Ladislav Turek, starosta obce Bohutín a delegát výše uvedené komise za Svazek obcí Podbrdského regionu