Čistírna odpadních vod

09.05.2016 16:00

 

Výstavba nové ČOV s kapacitou pro celou obec, tj. 2320 ekvivalentních obyvatel, byla úspěšně dokončena. Stavba byla realizována v lokalitě původní ČOV postavené v padesátých letech minulého století. Stará čistírna již v minulosti nesplňovala limity pro nakládání odpadních vod.V novém objektu byla realizována část pro hrubé předčištění, provozní část ČOV s místností obsluhy a sociálním zázemím pro obsluhu a dále dmychárna. Provozní část objektu navazuje na aktivační nádrže a kalojem. Provozní objekt s aktivací jsou stavebně odlišně řešené objekty, které jsou vzájemně propojené. Celá stavba probíhala ve ztížených podmínkách, jelikož bylo za potřebí demolici původní čistírny zahájit až po spuštění zkušebního provozu nové ČOV.

Stavba je přínosem pro zlepšení životního prostředí v dané lokalitě, protože došlo k likvidaci odpadních vod z obce a tím i ke zlepšení životních podmínek. Nová ČOV splňuje nejpřísnější limity vyplývající ze současné platné právní legislativy. Záměr obce je odkanalizování všech jejích částí, tj. Tisové, Vysoké Pece, Havírny i samotného Bohutína. Časový předpoklad realizace je zcela závislý na úspěchu získání dotací na postupnou realizaci stavby.

V letošním roce předpokládá obec Bohutín podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR na vybudování odděleného splaškového kanalizačního řádu v části Vysoké Pece.

Dne 29. 4. 2016 obec předala ZVA /závěrečné vyhodnocení akce/ poskytovateli dotace Krajskému úřadu Středočeského kraje a současně požádala o převod zbylých fin. prostředků /2.500.000,- Kč/ ze získané celkové dotace /10.000.000,- Kč/ dle platné evidenční smlouvy FŽP/VOD/019496/2014. Celkové náklady činily 20 mil. Kč. Obec na základě finančního vypořádání se zhotovitelem stavby dokázala ušetřit z celkových nákladů bezmála 1,3 mil. Kč s DPH. Tyto ušetřené finanční prostředky budou použity na probíhající budování I. etapy chodníku podél silnice I/18, výstavba je finacována z vlastních prostředků obce.

Po 12 měsíčním zkušebním provozu a kolaudaci vodoprávním úřadem města Příbrami bude v lednu 2017 stavba uvedena do trvalého provozu. Poděkování patří všem, kteří se na této významné akci podíleli přímo, ale i těm, kteří byli při samotné výstavbě touto akcí jakkoliv nepříjemně dotčeni. Připomeňme jen skutečnost, že se jedná o historicky nejvýznamnější akci investičního charakteru na modernizaci infrastruktury v majetku obce za posledních 60. let.