Hasičárna a hostinec ve Vysoké Peci

09.10.2016 23:32

Dne 23. 9. 2016 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka – kolaudace stavebních úprav budovy hostince a hasičárny ve Vysoké Peci č. p. 212. Stavební práce probíhaly od dubna letošního roku. Obec Bohutín jako majitel výše uvedené budovy a investor celé stavby (z vlastních prostředků obce) dokončil modernizaci obecních budov ve všech částech obce. Samotné stavební úpravy spočívaly zejména ve výměně střešní krytiny, zateplení půdních prostor, některé okenní a dveřní prostory byly zazděny, některé rozšířené nebo vybudovány nové. Splašková kanalizace byla vybudována zcela nová s opravou sociálních zařízení, včetně vybudování nepropustné žumpy na vyvážení, která byla umístěna v těsné blízkosti budovy. Dále byly provedeny úpravy dešťové kanalizace a povrchových vsaků. Komplexní vnitřní úpravy byly provedeny v části hasičské zbrojnice, které byly na dnešní dobu nevyhovující. S probíhajícími stavebními pracemi se mohli sami občané seznámit při dni otevřených dveří nebo při akci dne 3. 9. 2016 konající se v dané lokalitě. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli od samotného začátku až po dokončovací práce. Při kolaudaci byli přizváni zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje z územního odboru Příbram a Krajské hygienické stanice taktéž z Příbrami. Oba dotčené orgány vyjádřily souhlasné stanovisko k trvalému užívání stavby. K dnešnímu dni obec očekává vyjádření Městského úřadu Příbram, odboru územního a stavebního plánování s kladným stanoviskem trvalého užívání stavby.