Komora vodního kola u jámy Štěpán v Bohutíně

11.10.2013 20:55

V 32. týdnu letošního roku byl starostou obce Bohutín nahlášen „propad“ na obecním pozemku 737/1 v k.ú. Bohutín. Dle vyjádření starosty došlo při odstraňování černé stavby, dřevěné kolny, k samovolnému sesutí - destrukci opěrné zdi, a tím k odkrytí neznámého volného prostoru. Tento byl pracovníky organizace o.z. SUL Příbram provizorně zakryt a okolí zajištěno výstražnou páskou s nápisem „Zákaz vstupu, poddolováno“.

 

Téhož dne 8.8.2013 bylo pracovníky organizace provedeno ohledání místa propadu, jeho průzkum a očištění odhaleného opuštěného důlního díla. Následným ověřením v organizaci archivované důlně měřické dokumentaci bylo zjištěno, že se jedná o propad pod původním ústím „větracího komínu“, který byl likvidován prostým zásypem, a to počátkem sedmdesátých let minulého století v souvislostí s předchozí likvidací jámy Štěpán. Po fyzické kontrole podzemního objektu a vyhodnocení dostupné archivní dokumentace bylo zjištěno, že se jedná původně o komoru vodního kola u jámy Štěpán (půdorys získán v Národním technickém muzeu Praha), která byla při likvidaci dolu částečně likvidována jako „větrací komín u jámy Štěpán“.

 

 

30.8.2013 byla obvodním báňským inspektorem OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského Ing. Andrejem Blažkem za účasti závodního dolu o.z. SUL Příbram Ing. Josefa Kováře provedena inspekční prohlídka.

 

Při inspekci byla předložena tato dokumentace:

 

  1. Půdorys komory vodního kola („Aufnahme im Stefann Schacht“, pravděpodobně z roku 1883 – zdroj NTM Praha)
  2. Důlní situace u jámy Štěpán („Bohutin.1.Lauf.3.Blat“z roku 1943, archiv  o. z. SUL )
  3. Povrchová situace ( „Povrchová situace dolu Štěpánka,“ pravděpodobně ze   

      sedmdesátých let 20. století, archiv o. z. SUL)

  1. Situace v současnosti částečně přístupného podzemního objektu zakreslená do katastrální mapy („Důl Štěpánka, zaměření skutečného stavu lokality“).
  2. Podélný řez komorou a přilehlými objekty
  3. Evidenční list hlavního důlního díla jámy Štěpán
  4. Informace o parcele  737/1
  5. Fotografická dokumentace
  6. Závěrečná zpráva, Injektážní práce u Dolu Štěpán v Bohutíně – dokončení,

(listopad 2006, zpracovatel SG-Geotechnika, a.s.)

 

 

Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno:

 

Dohledaná dokumentace poskytuje pouze dílčí a neúplné informace o opuštěných důlních dílech bývalého dolu Štěpán a ostatních navazujících důlních dílech. Z předložené dokumentace vyplývá, že část těchto důlních děl podchází obytný dům se 4 nájemními byty nacházejícími se v bezprostřední blízkosti místa propadu st. parcele 72/1. Dále závodní dolu uvedl, že  dne 10. 6. 1971 došlo k havárii jámy Štěpán (důlní otřes s následným prolomením celíku mezi založenými stařinami a následným vypleněním a zřícením jámové výztuže mezi 1. a 22. patrem a vzpříčením horninového bloku pod 11. patrem a k uzavření jámy v celém jejím profilu.  V hloubce 64,9 m tj. na úrovni 1. patra,. byla tato jáma  uzavřena železobetonovou deskou a zasypána nezpevněným zásypem. Důlní díla, která byla tímto propadem odkrytá, jsou pokračováním zazděných chodeb (z úrovni středu komory) k jámě a podcházejí pod blízkým obytným domem na st. parcele 72/1 v k.ú. Bohutín a předpokládá se, že byla uzavřena kvůli izolaci výdušného větrního proudu a za zdi jsou tato důlní díla nelikvidována, volná, s možnosti jejich budoucího zavalení.

 

Vzhledem ke složité geotechnické situaci v okolí jámy, jejímu nešťastnému zaražení v pásmu historických stařin (jáma je situována na povrchu mezi průmět 1. a štolového patra na povrch) a řadě propadů v okolí jámy byly nástupnickou organizací

RD Příbram, o.z. SUL Příbram  následně v roce 2005 a 2006 prováděny injektážní práce v okolí jámy, vlastní jámy, současně však mimo komoru vodního kola s navazujícími důlními díly.   

 

V předložené dokumentaci bylo ověřeno, že se původně jednalo o komorou vodního kola,  včetně navazujících důlních děl, která byla později využita k odvětrání Dolu Štěpán (viz.„Povrchová situace dolu  Štěpánka“, větrací komín), který je ve správě

o. z. SUL Příbram státního podniku DIAMO. Cit. větrací komín byl v minulosti likvidován částečným zásypem, hrazeným pravděpodobně z provozních prostředků RD v rámci těžební činností v bohutínském revíru, probíhající do poloviny roku 1979. Takto byla v minulosti likvidována řada opuštěných důlních děl ústících na povrch, jakož i propadů do těchto důlních děl.

 

 Kontrolou na místě byly zjištěny následující skutečnosti:

 

Fyzickou kontrolou při inspekci na místě propadu do opuštěných důlních děl byl ověřen rozsah propadu, jakož i stav v současnosti přístupné části opuštěných důlních děl bývalé komory vodního kola Dolu Štěpán.

 

Komora je částečně vyplněna zásypovým materiálem (haldovinou z bývalého odvalu). Přístupné části komory i ostatních navazujících důlních děl jsou z části vyztuženy kamennou vyzdívkou. Dvě přístupové chodby k jámě jsou zazděny a dle dohledané mapové dokumentace díla pokračují pod obytným domem až k vlastní jámě Dolu Štěpán.

 

Při inspekci byly zjištěny skutečnosti, které vedly obvodního báňského inspektora k vydání závazného příkazu podle ust. § 42 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění. V souladu s výše citovaným ustanovením § 42 odst. 2, písm. b) zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, byl vydán organizaci o. z. SUL Příbram státního podniku DIAMO

 

závazný příkaz,

 

kterým bylo organizaci o.z. SUL Příbram státního podniku DIAMO uloženo:

 

1.    Propad – ústí do komory vodního kola neprodleně zajistit trvalým způsobem proti vstupu nepovolaných osob, např. vstupním portálem s mřížovými uzamykatelnými dveřmi), včetně úpravy navazujícího svahu (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí).

 

2.    Neprodleně provést posouzení stability obytného domu nad opuštěnými důlními díly bývalého Dolu Štěpán, např. průzkum a ověření stavu zazděných důlních děl, jakož i účinnost kontaktních injektážních prací z roku 2005 a 2006. (§ 37 vyhl. č. 55/1996 Sb.).

 

3.    Na základě posouzení zpracovat projekt podzemních sanačních prací báňským projektantem pro zajištění opuštěných důlních děl Dolu Štěpán, vč. provedení průzkumu a zajišťovacích prácí v zasypané části komory, popř. i navazující odvodňovací chodby), a to nejpozději do 30.6.2014 (§ 37 vyhl. č. 55/1996 Sb.).

 

4.    O provedených pracích organizace povede důlně měřickou dokumentaci (dle § 14 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.).

 

5.    Informovat OBÚ o splnění závazného příkazu písemným způsobem nejpozději do 31. 12. 2014.

 

V odůvodnění byl vzhledem k tomu, že se nedá vyloučit zřejmé a bezprostřední ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnost života a zdraví lidí, popřípadě majetku, odňat případným námitkám k bodu 1 a 2 závazného příkazu odkladný účinek. Tyto skutečnosti nejsou a nebyly porušením předpisů organizací o.z. SUL, jako právního nástupce Rudných dolů Příbram, s.p., které v minulosti provedly likvidaci cit. důlních děl Dolu Štěpán. Důvodem vydání tohoto závazného příkazu je ochrana zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnost života a zdraví lidí, popřípadě majetku.

 

Stejnopis protokolu a závazného příkazu převzal 30.8 dne jménem organizace o.z. SUL Příbram Ing. Josef Kovář, závodní dolu.

                                                                                           

V souladu s bodem 1. závazného příkazu vydal stavební úřad 5.9.2013 rozhodnutí o

nutných zabezpečovacích pracích, kterým vlastníkovi komory vodního kola, tzn. o.z.

SUL Příbram nařídil okamžité provedení následujících prací:

 

 - propad , ústí do komory vodního kola neprodleně zajistit proti vstupu nepovolaných   

   osob, např. vstupním portálem s mřížovými uzamykatelnými dveřmi včetně úpravy

   navazujícího svahu

 - zpracovat a doložit stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci realizovaných prací

                                                                                        

V současnosti je postaven vstupní portál s mřížovými dveřmi a opravena část navazujících opěrných zdí. Dále bude prováděn průzkum zazděných důlních děl, celkové posouzení, zpracování projektu a realizace zajišťovacích prací.Současný stav přibližuje foto z průběhu výstavby portálu. Závěrem je nutno uvést, že práce jsou financovány z prostředků státního podniku DIAMO na zahlazování následků hornické činnosti. Zpřístupnění veřejnosti v blízké budoucnosti není vyloučeno.

 

říjen 2013                                         Ing. Josef Kovář