Pozvánka na dnešní jednání zastupitelstva

30.09.2014 08:45

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 30. 9. 2014 v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140

od 18,00 hodin.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 

1.     Zahájení

2.     Doplnění a schválení programu

3.      Volba ověřovatelů

4.     Projednání účetních závěrek u ZŠ a MŠ ke dni 31. 12. 2013

5.      Projednání rozpočtového opatření na r. 2014 č. 2

6.     Řešení akcí: modernizace budovy mateřské školy, školní jídelny při základní škole a novostavba chodníku na návsi v Bohutíně, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu

7.     Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec – smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci vodohospodářské infrastruktury, vyrozumění výsledku zadání výzvy pro veřejnou zakázku ,,Splašková kanalizace a ČOV Bohutín, část ČOV“, evidenční č. smlouvy S – 0851/OŽP/2014, autorský a technický dozor, BOZP, žádost o posunutí termínu

8.     Řešení otázky budovy základní školy:   smlouva č. 12122823 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, žádost o platbu, ZŠ – žádost o navýšení rozpočtu a udělení souhlasu v projektu ,,ICT nás baví“

9.     Žádosti: bezúplatný převod opuštěného důlního díla u jámy Štěpán do majetku obce Bohutín, pí. Milcová Láz č. p. 266 – nájem nemovitosti budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74, p. Chyba – upozornění nesouladu skutečného stavu budov a plotů v lokalitě budovy bývalého obecního úřadu:, p. Šerbr - odkup pozemků 778/10 a 778/11 v k. ú. Bohutín, p.Vávra – projednání nájemní smlouvy na hostinec ,,Hasičárna“, Vysoká Pec č. p. 212:, smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6013320/1 a IV-12-6001931/VB02, pí. Karasová - odkup části pozemku parc. č. 300/2 v k. ú. Vysoká Pec:, p. Kubát, Bohutín – odkup pozemku parc. č. 37/1 v k. ú. Bohutín, p. Stehlík provozování cvičiště – nájemní smlouva:, řešení majetkoprávních vztahů v lokalitách u kostela, u sokolovny, u stavidel Vysokopeckého rybníka – kupní smlouva manželé Šilhanovi:,  p. Vávra – odkup pozemku v Tisové parc. č. 842/3 a 842/4 v k. ú. Tisová u Bohutína, veřejná cesta mezi domy č. p. 28 až 37 na staré Vysoké Peci

10.                        Řešení lokality Rusalka – komunikace, pozemky a veřejné osvětlení, aktualizace podání žádosti o dotaci a investičního záměru akce zabezpečení péče o válečné hroby v místě budovy ZŠ, vstup obce do MAS Brdy, odpadové hospodářství obce, podání žádostí o spolufinancování na r. 2015 – nákup nového vozidla v rámci zařazení v JPO III – SDH Bohutín, rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace podél silnice I/18,  výplata dividend ČS za r. 2013

11.                        Informativně – p. Kostínek bytem Vysoká Pec č. p. 93, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, letní a zimní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický a komunální odpad, KPÚ v k. ú. Bohutín a realizace projektu v rámci provedené KPÚ Tisová, řešení vojenského újezdu Brdy, sportovní a kulturní akce v obci, vydání kalendáře na r. 2015, realizace ,,Naučné stezky Lesopark Litavka“, nadcházející komunální a senátní volby ve dnech 10. a 11. října

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

 

 

 

 

V Bohutíně 23. září  2014                            Ladislav Turek,  starosta