Pozvánka na jednání zastupitelstva - 27.3.2012

21.03.2013 21:56

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 27. 3. 2013 v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140 od 18,00 hodin.
 

Program jednání:

1.     Zahájení
2.     Doplnění a schválení programu
3.     Volba ověřovatelů
4.     Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru
5.     Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012, plnění rozpočtu I. – XII. 2012 
6.     Projednání rozpočtu obce na r. 2013
7.     Řešení akcí: realizace úspor energie na objektu ZŠ a MŠ v obci Bohutín – rozhodnutí o získání dotace č. 12122823-SFŽP, MŽP:, ZŠ a školská rada – součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy a školní jídelny:, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu, spolufinancování Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, podání žádosti na r. 2013 /lokalita Chalupecká louka – silnice I/18/:, oznámení o zřízení účtu u ČNB pobočka Plzeň
8.     Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, končící výjimka v r. 2013 – možnost podání žádosti  
9.     Žádosti:  p. Šimánek Miloš, Láz č. p. 213 - směna pozemků v blízkosti bývalého dolu 25. únor:, ČEZ Distribuce a. s. – nabídka na odkup pozemků pod stavbou trafostanic v obci:, manželé Karasovi, Tisová – odkup části pozemku:, Větrovský Aleš, Vysoká Pec – odkup, popř. směna pozemků
10.   Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74 – realizace legalizace garáží
11.   Informativně – převod a využití areálu dolu Řimbaba, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, zimní a jarní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, zahájení KPÚ v k. ú. Bohutín,
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr