Pozvánka na jednání zastupitelstva - 30.6.2014

25.06.2014 21:45

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 30. 6. 2014 v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140

od 18,00 hodin.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 

1.     Zahájení

2.     Doplnění a schválení programu

3.      Volba ověřovatelů

4.     Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín za r. 2013 /zápis přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem Středočeského kraje, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u ZŠ a MŠ Bohutín – navýšení kapacity, kontrola o požární ochraně a dodržování krizového zákona – požární řád obce Bohutín, kontrola bytového fondu z SFRB Olomouc, žádost o přezkoumání hospodaření z krajského úřadu Středočeského kraje za r. 2014

5.     Plnění rozpočtu I. – V. 2014 

6.      Projednání rozpočtového opatření na r. 2014 č. 1

7.     Řešení akcí: oprava budovy základní školy a okolí, modernizace budovy mateřské školy a školní jídelny při základní škole, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu

8.     Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec – vyrozumění výsledku dotačního řízení Středočeského kraje Fondu životního prostředí a zemědělství, zadání výzvy pro veřejnou zakázku ,,Splašková kanalizace a ČOV Bohutín, část ČOV“  

9.     Žádosti: bezúplatný převod opuštěného důlního díla – Komory vodního kola u jámy Štěpán do majetku obce Bohutín, pí. Milcová Láz č. p. 266 – nájem nemovitosti budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74, p. Chyba – upozornění nesouladu skutečného stavu budov a plotů v lokalitě budovy bývalého obecního úřadu:, p. Šerbr - odkup pozemků 778/10 a 778/11 v k. ú. Bohutín, p. Šedivý povolení výjimky ze stavební uzávěry, stavba vodovodní přípojky, p.Vávra – prodloužení nájemní smlouvy na hostinec ,,Hasičárna“, Vysoká Pec č. p. 212:, pí. Karasová - odkup části pozemku parc. č. 300/2 v k. ú. Vysoká Pec:, p. Kubát, Bohutín – odkup pozemku parc. č. 37/1 v k. ú. Bohutín, smlouvy na věcná břemena IP-12-6006345/VB/1, IV-12-6013681/1:, smlouva o věcném břemeni ČEZ Distribuce č. IP-12-6007455/1 a IP-12-6006623/1:, věcná břemena –  Reichenauer, Stoklasovi:, kupní smlouvu na pozemek k č. IV-12-6002098 Vysoká Pec pč. 313/1:, p. Stehlík provozování cvičiště:, řešení majetkoprávních vztahů v lokalitách u kostela, u sokolovny, u stavidel Vysokopeckého rybníka – kupní smlouva manželé Šilhanovi:, krajský úřad Středočeského kraje – stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 - 2018

10.                        Vstup obce do MAS Brdy, Odpadové hospodářství obce, podání žádostí o spolufinancování na r. 2014 – nákup nového vozidla v rámci zařazení v JPO III – SDH Bohutín, rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace podél silnice I/18, výstavba dětského hřiště v okolí budovy bytového domu Vysoká Pec č. p. 140, výplata dividend ČS za r. 2013

11.                        Informativně – bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, jarní a letní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, zahájení KPÚ v k. ú. Bohutín a realizace projektu v rámci provedené KPÚ Tisová, řešení vojenského újezdu Brdy, sportovní a kulturní akce v obci

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr