Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 30.1.2013

23.01.2013 18:55

 

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 30. 1. 2013 v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140 od 18,00 hodin.

 

 Program jednání:

 


1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Volba ověřovatelů
4. Projednání zápisu kontrolního výboru ze dne 14. 1. 2013
5. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2012 
6. Projednání rozpočtového opatření č. 4 na r. 2012
7. Řešení akcí: Realizace úspor energie na objektu ZŠ a MŠ v obci Bohutín – rozhodnutí o získání dotace č. 12122823-SFŽP, MŽP:, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu, spolufinancováno Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, podání žádosti na r. 2013
8. Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, převod vodohospodářského movitého majetku – darovací smlouva 
9. Žádosti:  p. Janka Vysoká Pec č. p. 252 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - stavba nové vodovodní přípojky:, projednání smlouvy o výpůjčce – využívání štol pro kulturní a vzdělávací účely a zpřístupnění štol širší veřejnosti – Spolek Řimbaba
10. Informativně: popis stavu - prověření možnosti podání žádostí o spolufinancování na jednotlivé akce na r. 2013 – výstavba chodníku podél silnice I/18, výstavba nové ČOV a kanalizačního řádu, oprava vodohospodářského majetku, nákup nového vozidla pro SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III, podání žádosti o zahájení KPÚ v k. ú. Bohutín
11. Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74 – realizace legalizace garáží
12. Informativně – převod nemovitého majetku části areálu dolu Řimbaba, odkup nemovitého majetku od LČR s. p. do majetku obce, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, zimní údržba v obci, odpadové hospodářství v r. 2013, řešení bezpečnosti silničního provozu v blízkosti budovy ZŠ Bohutín – silnice I/18 
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

 

V Bohutíně 23. ledna 2013