Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Bohutín - 11.9.2013

04.09.2013 18:51

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 11. 9. 2013 v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140

od 18,00 hodin.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Doplnění a schválení programu
 3. Volba ověřovatelů
 4. Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru
 5. Projednání rozpočtového opatření č. 2 na r. 2013
 6. Řešení akcí: realizace úspor energie na objektu ZŠ v obci Bohutín – rozhodnutí o získání dotace č. 12122823-SFŽP, MŽP, podání žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby:, ZŠ a školská rada – součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy a školní jídelny:, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu - spolufinancování Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram:, oprava kanalizace v lokalitě 9 RD u Vokačovského rybníka:, chodník podél silnice 1/18 I. a II.etapa – podání žádosti
 7. Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, vydáno ,,Rozhodnutí na stavbu ČOV a kanalizačního řádu“ v nabytí právní moci dne 6. 8. 2013
 8. Projednání smlouvy na zřízení věcného břemene č. EP-12-6001471 pozemek parc. č. 72/13 v k. ú. Vysoká Pec a smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-6016579/VB/1 na pozemku parc. č. 199/5 v k. ú. Vysoká Pec
 9. Žádosti: p. Šimánek Miloš, Láz č. p. 213 - směna pozemků v blízkosti bývalého dolu 25. únor:, ČEZ Distribuce a. s. – nabídka na odkup pozemků pod stavbou trafostanic v obci:, Zdena Pokorná, Bohutín č. p. 187 – odprodej části pozemku 250/17 v k. ú. Bohutín:, František Myslivec ,Tisová č. p. 42 – odprodej části pozemku 943/1 v k. ú. Tisová u Bohutína:, TK PBtisk Bohutín – poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na nákup kotle na tuhá paliva:, rodiče a maminky z Vysoké Pece – vybudování nového dětského hřiště
 10. Bytové hospodářství Vysoká Pec č. p. 140 – projednání doplnění Směrnice pro přidělování bytů
 11. Informativně – letní a zimní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, nádoby z projektu Středočeského kraje – realizace projektu ke smlouvě o výpůjčce odpadových nádob, realizace protipovodňových opatření a úpravách po povodni, CHKO Brdy, pojištění členů zastupitelstva, ROP - oprava komunikace – 1. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, akce pro děti rozloučení s prázdninami dne 31. srpnu - SDH Vysoká Pec, využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74, konané pouťové oslavy a 100 leté výročí založení Sboru SDH Vysoká Pec
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

 

V Bohutíně 4. září 2013                                                Ladislav Turek, starosta