Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Bohutín dne 12.6.2013

10.06.2013 19:28

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 12. 6. 2013 v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140 od 18,00 hodin.

                                               
                                                       Program jednání:


1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3.  Volba ověřovatelů
4. Projednání závěrečného účtu obce Bohutín za r. 2012, provedené kontroly – krajský úřad Středočeského kraje, protokolů o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Bohutín, projednání zápisu kontrolního výboru
5. Projednání rozpočtového opatření č. 1 na r. 2013
6. Řešení akcí: realizace úspor energie na objektu ZŠ v obci Bohutín – rozhodnutí o získání dotace č. 12122823-SFŽP, MŽP:, ZŠ a školská rada – součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy a školní jídelny:, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu -  spolufinancování Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, chodník podél silnice 1/18  I. a II.etapa – podání žádosti
7. Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec, udělení výjimky na odvádění odpadních vod - možnost podání žádosti 
8. Žádosti:  p. Šimánek Miloš, Láz č. p. 213 - směna pozemků v blízkosti bývalého dolu 25. únor:, ČEZ Distribuce a. s. – nabídka na odkup pozemků pod stavbou trafostanic v obci:, manželé Karasovi, Tisová – odkup části pozemku:, Větrovský Aleš, Vysoká Pec – odkup, popř. směna pozemků:, manželé Trgovi a pí. Binarová z Vysoké Pece:, Zdena Pokorná, Bohutín č. p. 187 – odprodej části pozemku 250/17 v k. ú. Bohutín:, František Myslivec ,Tisová č. p. 42 – odprodej části pozemku 1204 v k. ú. Tisová u Bohutína
9. Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74
10.  Informativně – převod a využití areálu dolu Řimbaba, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, jarní a letní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, realizace protipovodňových opatření, CHKO Brdy, pojištění členů zastupitelstva, ROP - oprava komunikace, setkání se seniory, vítání občánků, cyklo závody, odemykání Fabiánovy naučné stezky, akce pro děti ,,Z pohádky do pohádky Vysoká Pec, dětský den - areál SK Litavan Bohutín“, čištění požární nádrže, 100 leté výročí Sboru SDH Vysoká Pec, nadcházející pouťové oslavy ve dnech 26. - 28. července letošního roku
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr