Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Bohutín

21.03.2018 17:23

                              Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 28. 3. 2018 v budově ZŠ Bohutín

od 18:00 hodin.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 

  1. Zahájení
  2. Doplnění a schválení programu
  3. Volba ověřovatelů
  4. Projednání zápisů -  finančního a kontrolního výboru, přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje za r. 2017 a podání žádosti na r. 2018, kontrola obce Finančním úřadem Příbram
  5. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2017, projednání účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku u MŠ a ZŠ za r. 2017 – vyřazení majetku, protokoly provedených kontrol, plnění rozpočtu I. – XII. 2017, střednědobý výhled u ZŠ Bohutín a volba členů školské rady, vyřazení majetku, Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů u MŠ a ZŠ Bohutín
  6.  Projednání rozpočtu obce na r. 2018
  7. Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku podél silnice I/18 – získaná dotace z MMR ČR, nákup nového vozidla pro SDH Bohutín v rámci zařazení do JPO III - dotace MV ČR, modernizace budovy mateřské školy - archiv obce a okolí budovy, ZŠ a okolní obce - součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy a stavební úpravy budovy, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu, oprava místních komunikací a zpevněných ploch – lokalita Havírna, Tisová a sídliště Vysoká Pec – I. etapa, oprava opěrných zdí u vodotečí, nájemní smlouvy platné k 31. 12. 2017, územní plán, pošta Partners, SDH Bohutín a SDH Vysoká Pec – jmenovací dekret a jiné, Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram – smlouva      
  8. Žádosti: majetkoprávní záležitosti – p. Jiří Novotný – prodej části pozemku 943/1 v k. ú. Tisová u Bohutína, p. Jiří Šefrna – prodej, směna 943/1 a 938/1 v k. ú. Tisová u Bohutína, p. Josef Benda – prodej pozemku parc. č. 1041, část pozemků parc. č. 1163, 1166 a 1167, pí Martina Dvořáková – prodej pozemku parc. č. 669/2, p. Jan Melichar, p. František Kostínek – žádost pí Pavla Veselá o odkup pozemků v K.P.Ú. Bohutín, smlouvy na věcná břemena č. IV-12-6011129/1, K.P.Ú Bohutín, ŘSD ČR – povolení výjimky ze stavební uzávěry Klementské žíly /oprava komunikace I/18/, hostování pouťových atrakcí v r. 2018
  9.  Řešení akcí investičního a neinvestičního charakteru: výstavba II. etapy splaškové kanalizace, úpravy a výsadba nové zeleně v obci a přilehlém okolí, realizace cyklo-pěší stezka Bohutín Příbram, Jihovýchodní obchvat – 2. část, oprava Vysokopeckého rybníka, podpora volnočasových aktivit – SK Litavan a TK tenis Bohutín, GDPR, úpravy zeleně v areálu Lesopark Příbram,    
  10. Informativně – měřiče rychlosti, protipovodňová opatření, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, jarní a letní údržba v obci – zaměstnanci obce, odpadové hospodářství na r. 2018 - rozmístění kontejnerů na biologický odpad a komunální odpad, CHKO Brdy - řešení destinační agentury a společnosti, sportovní a kulturní akce v obci, Svazek obcí Podbrdského regionu, tisk kalendáře na r. 2018  

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 21. března 2018

                                                                                     Ladislav Turek, starosta