Pozvánka na jednání ZO Bohutín

12.12.2016 16:10


                              Pozvánka


Obecní úřad Bohutín si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva
obce Bohutín, které se koná dne 19. 12. 2016 v Zájezdním hostinci Drmlovka


od 18:00 hodin.


 

                                                

                                                
      Program jednání:

 

 

1.   Zahájení

2.   Doplnění a schválení programu

3.   Volba ověřovatelů

4.   Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017

5.   Projednání rozpočtového opatření č. 7 a č. 8 na r. 2016

6.   Provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016

7.   Projednání rozpočtového výhledu obce Bohutín r. 2016 - r. 2020, obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích, o nočním klidu a požární řád obce, plnění
rozpočtu letošního roku, aktualizace hřbitovního řádu

8.   Řešení akcí: připravované projekty a jejich následná realizace -
chodník podél silnice I/18 - I. etapa a II. etapa - podání žádosti na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, modernizace budovy SDH Vysoká Pec a hostince, oprava
komunikace, lávky a chodníku v západní části Bohutín, ZŠ a školská rada -
součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu
v blízkosti budovy školy, oprava autobusových zastávek u ZŠ, střešní
krytina na budově školy, odpadové hospodářství na rok 2017, archiv obce v budově
MŠ Bohutín, jihovýchodní obchvat II. část - investor ŘSD, oprava místních
komunikací v části Vysoké Pece a revitalizace sídliště, KPÚ Bohutín  

9.    Řešení otázky kanalizace v obci a nové ČOV Vysoká Pec - podání žádosti o spolufinancování na rok 2017 II. etapa - Ministerstvo zemědělství ČR, dopravní značení u Vokačovského rybníka, oprava vodohospodářského majetku v r. 2017 a podání žádosti o spolufinancování na
Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, vodné a stočné na rok 2017 a plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací

10.  Řešení majetko-právních vztahů:
katastrální úřad - odstranění nesouladu pozemku parc. č. st. 132 v k. ú.
Tisová u Bohutína, budova SDH Bohutín a pozemků, p. Kortán - bývalá budova
Rozetu a okolí, řešení komunikace k areálu kravína ZD Bohutín a RD ve
Vysoké Peci, věcná břemena IP-12-6010953/3 
 
11. Projednání bytové hospodářství Vysoká Pec č. p. 140, územní plán obce Bohutín, aktualizace povodňové komise a plánu - realizace protipovodňových opatření, společná infrastruktura a cyklostezka
s městem Příbram, MAS Brdy, CHKO Brdy, Destinační agentura, Svazek
Podbrdsko, ORP Příbram, pojištění MAS Brdy a poškození obecního majetku

12. Informativně - volby do zastupitelstva Středočeského kraje, podzimní a zimní údržba v obci, vydání kalendáře na r. 2017, "Vánoční setkání" s občany dne 21. prosince 2016,  kulturní a sportovní akce v obci, kontrola ROP Střední Čechy - komunikace ve Vysoké Peci, ZVA ZŠ Bohutín - SFŽP, prodej bývalého obecního úřadu /siréna/

16. Diskuse

17. Usnesení

18. Závěr

 

 

 

 

V Bohutíně 12. prosince 2016       Ladislav Turek, starosta