Pozvánka na jednání ZO Bohutín

25.03.2019 15:40

Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 27. 3. 2019 v budově obecního úřadu v zasedací místnosti Vysoká Pec č. p. 140 od 18:00 hodin.                                          

                                                        Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Doplnění a schválení programu
  3. Volba ověřovatelů
  4. Projednání zápisů - finančního a kontrolního výboru, přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje za r. 2018
  5. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018, projednání účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku u MŠ a ZŠ za r. 2018 – vyřazení majetku, protokoly provedených kontrol, Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů u MŠ a ZŠ Bohutín /viz. žádosti/
  6.  Projednání rozpočtu obce na r. 2019
  7. Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku podél silnice I/18 – získaná dotace z MMR ČR, modernizace školní zahrady a okolí budovy u ZŠ, součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy, stavební úpravy budovy pošty, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu /dopis provozovatele – informace na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod/ oprava místních komunikací a zpevněných ploch – lokalita Havírna, Vysoká Pec a sídliště Vysoká Pec – II. etapa, SDH Bohutín a SDH Vysoká Pec /aktualizace zřizovacích listin aj./, BOZP, nájemní smlouvy platné k 31. 12. 2018, územní plán, Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram – získání fin. příspěvku na reprodukci a předpokládaná oprava Vysokopeckého rybníka, územní plán      
  8. Žádosti: majetkoprávní záležitosti – výstavba chodníku podél silnice I/18 /nový geom. plán 1161-R67/2018/ - pí. Tesaříková, p. Dražan a p. Bouška, p.Huml, p. Špala a p. Pangl, p. Štěpánek, p. František Kostínek, K.P.Ú. Bohutín, smlouva na věcná břemena č. IZ- 12-6001244/VB/2, ŘSD ČR – generální oprava silnice I/18
  9.  Řešení akcí investičního a neinvestičního charakteru: výstavba II. etapy splaškové kanalizace, úpravy a výsadba nové zeleně v obci a přilehlém okolí, návaznost na realizaci cyklo-pěší stezka Bohutín Příbram, Jihovýchodní obchvat – 2. část, podpora volnočasových aktivit – SK Litavan a TK tenis Bohutín /majetkoprávní vztah/, sdělení krajského úřadu Středočeského kraje, GDPR, úpravy zeleně v areálu hřbitova,  kostela a Lesoparku Příbram, nová výstavba 30 RD v lokalitě u Vokačovského rybníka /převod majetku do vlastnictví obce/ a řešení sklonu nových a opravovaných střech     
  10. Informativně – měřiče rychlosti, monitorovací zprávy /zeleň u OÚ a zateplení ZŠ/, protipovodňová opatření, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, jarní a letní údržba v obci – zaměstnanci obce, odpadové hospodářství na r. 2019 /smlouva o dodávkách a odběru odpadu za účelem provedení likvidace, nákup zvonků na třídění odpadu/ - rozmístění kontejnerů na biologický odpad a komunální odpad, uzavírka silnice I/18, CHKO Brdy - řešení destinační agentury a společnosti, sportovní a kulturní akce v obci, Svazek obcí Podbrdského regionu, oslava významného výročí 110 let u ZŠ Bohutín a 640 let obce, tisk kalendáře akcí na r. 2019 a stolního kalendáře na r. 2020  

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr

V Bohutíně 20. března 2019

                                                                                     Ladislav Turek, starosta