Pozvánka na jednání ZO dne 11. 12. 2019

04.12.2019 17:15

Obecní úřad v Bohutíně si vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 11. 12. 2019 od 18:00 hod. v Zájezdní restauraci Drmlovka.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Doplnění a schválení programu
 3. Volba ověřovatelů
 4. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2020
 5. Projednání rozpočtového opatření č. 4, č. 5 na r. 2019
 6. Provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019
 7. ZŠ Bohutín (žádost o vyřazení majetku, změna odpisového plánu, souhlas se zařazením do projektového záměru), Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohutín
 8. Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku, oprava komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína – vyhlášení výběrového řízení, oznámení o zahájení KPÚ Bohutín
 9. Žádosti: Tomáš Ric a TOR-IN spol. s.r.o. – Návrh na pořízení změn č. 1 územního plánu obce Bohutín, žádost o součinnost při zavedení zásobování pitnou vodou, Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky, žádost o odkoupení pozemku – Ondřej Bezouška
 10. Informativně: bytové hospodářství Vysoká Pec č. p. 140, aktuální situace – TK Bohutín a SK Litavan Bohutín, Svazek obcí Podbrdského regionu, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram /oprava Vysokopeckého rybníka/, zimní údržba v obci, Vánoční setkání, výstup na Tok
 11.  Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 4. 12. 2019                            Ladislav Turek, starosta