Pozvánka na poslední jednání zastupitelstva obce Bohutín v roce 2013

03.12.2013 09:30

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce, které se koná dne 9. 12. 2013 v budově obecního úřadu, Vysoká Pec č. p. 140

od 18:00 hodin.

                                               

                                                       Program jednání:

 

1.     Zahájení

2.     Doplnění a schválení programu

3.     Volba ověřovatelů

4.     Projednání zápisu kontrolního výboru a zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohutín krajským úřadem Středočeského kraje

dne 10. 9. 2013

5.     Projednání rozpočtového opatření č. 3 na r. 2013

6.     Projednání rozpočtového provizoria na rok 2014

7.     Provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2013

8.     Řešení akcí: realizace úspor energie na objektu ZŠ v obci Bohutín, stavební úpravy okolí budovy, žádost o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče  o válečné hroby, ZŠ a školská rada – součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy a školní jídelny, modernizace budovy ŠJ, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řádu -  spolufinancování Svazkem pro vodovody a kanalizace Příbram, oprava kanalizace v lokalitě 9 RD u Vokačovského rybníka

9.     Podání žádostí o spolufinancování investičních a neinvestičních akcí s podílem SR nebo SF EU na r. 2014 – nákup nového vozidla v rámci zařazení v JPO III - SDH Bohutín, rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace podél silnice 1/18, vodohospodářský majetek – oprava v rámci prosté reprodukce

10.            Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec – možnost podání žádosti o spolufinancování na rok 2014

11.            Řešení majetko-právních vztahů:  p. Šimánek Miloš, Láz č. p. 213 - směna pozemků v blízkosti bývalého dolu 25. únor, manželé Trgovi, p. Větrovský, záměry možného odkupu pozemků do majetku obce v lokalitě u kostela a u sokolovny, žádost na stavební úpravy domu - Havírna č. p. 34 – vydání souhlasného stanoviska v místě stavební uzávěry

12.            Bytové hospodářství Vysoká Pec č. p. 140, odpadové hospodářství na rok 2014, projednání záměru pronájmu nebytových prostor v objektu hasičské zbrojnice č. p. 212

13.            Projednání žádostí o změnu užívání pozemků, změna územního plánu obce – pí Roušalová, p. Černohorský

14.            Projednání záměru - vybudování „Naučné stezky“ v lokalitě Vokačovského rybníka – Svazek Podbrdského regionu

15.            Informativně – zimní údržba v obci, realizace protipovodňových opatření a úpravy po povodni, CHKO Brdy, akce pro děti a setkání s občany 18. 12. 2013, využití budovy bývalého obecního úřadu - Vysoká Pec č. p. 74, informace k volbám do PSP ČR, informace ze Svazku obcí Podbrdského regionu

16.           Diskuse

17.           Usnesení

18.           Závěr

 

 

V Bohutíně  2. prosince  2013                            Ladislav Turek, starosta