Pozvánka na zastupitelstvo 22. 6. 2015

16.06.2015 12:59

                                  

                              Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 22. 6. 2015 v budově sokolovny TK Bohutín

od 18:00 hod.

                                                        Program jednání:

1.     Zahájení

2.     Doplnění a schválení programu

3.      Volba ověřovatelů

4.     Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín za r. 2014 /zápis přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem Středočeského kraje, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Bohutín, projednání účetních závěrek k 31. 12. 2014 obce Bohutín, ZŠ a MŠ,  žádost o přezkoumání hospodaření z krajského úřadu Středočeského kraje za r. 2015

5.     Plnění rozpočtu I. – V. 2015, výběr dodavatelů 

6.      Projednání rozpočtového opatření č. 1 na r. 2015

7.     Řešení akcí: oprava budovy základní školy a okolí, školská rada,  modernizace budovy mateřské školy a školní jídelny při základní škole, měřič rychlosti na silnici I/18, vodohospodářský majetek - získaná dotace na r. 2015 – výměna vodovodního řadu

8.     Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV Vysoká Pec – vyrozumění výsledku dotačního řízení Středočeského kraje Fondu životního prostředí a zemědělství na r. 2015  

9.     Žádosti: p. Šimánek - Láz; pí Milcová - Láz č. p. 266 – využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 74; p. Chyba – upozornění nesouladu skutečného stavu budov a plotů v lokalitě budovy bývalého obecního úřadu; řešení majetkoprávních vztahů u lokalit sokolovny a u kostela; lokalita Rusalka; řešení tzv. pivní cesty; TK tenis Bohutín

10.                        Volba zástupců do školské rady, MAS Brdy, Svazek obcí Podbrdského regionu, CHKO Brdy, ORP Příbram, odpadové hospodářství obce – projednání vyhlášky, podání žádostí o spolufinancování na r. 2015 – nákup nového vozidla v rámci zařazení v JPO III – SDH Bohutín, rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace podél silnice I/18, aktualizace nájemních smluv na r. 2015, kontrola BOZP, smlouva o spolupráci se Seznam.cz

11.                        Informativně – projektová příprava – měřič rychlosti u silnice I/18, modernizace budovy hasičárny a hostince Vysoká Pec, výstavba chodníku a oprava lávky v západní části Bohutína, střecha na ZŠ, oprava místních komunikací v části Vysoké Pece a revitalizace sídliště, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, jarní a letní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, realizace projektu v rámci provedené KPÚ Tisová – převod majetku, sportovní a kulturní akce v obci, tradiční bohutínská pouť, senioři, kalendář na r. 2016

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 15. června 2015                            Ladislav Turek