Pozvánka na Zastupitelstvo obce Bohutín

12.06.2019 15:57

                                        Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 19. 6. 2019 od 18:00 hod. v budově SDH Bohutín.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Doplnění a schválení programu
 3. Volba ověřovatelů
 4. Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín za r. 2018 /zápis o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje/
 5. Projednání účetní závěrky k 31. 12. 2018 obce Bohutín, rozpočtové opatření č. 1/2019 a č. 2/2019.
 6. Plnění rozpočtu I. – V. 2019, plnění úkolů finančního a kontrolního výboru
 7. Řešení akcí: aktuální dění ZŠ Bohutín /záměr ohledně zvýšení bezpečnosti v okolí školy, realizace II. etapy školní zahrady, Zahradní slavnost a oslava 110 let školy/, realizace opravy vodohospodářského majetku a stavební úpravy místních komunikací,  parkovacích míst, řešení otázky splaškové kanalizace a možné realizace výstavby domovních čistíren, podání žádosti na nákup nového vozidla SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III, záměry – stavební úpravy ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu u budovy školy a kostela, generální oprava silnice I/18, řešení otázky výstavby Jihovýchodního obchvatu – 2. část, Územní plán obce Bohutín,  zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohutín, úprava zeleně v obci a lesoparku u Litavky, podpora volnočasových aktivit – SK Litavan a TK Bohutín /výsledky podaných žádostí o dotace na Krajský úřad Středočeského kraje/, rybníček u ZD Bohutín, oprava místních pomníků, oprava požární nádrže a vstupních prostor budovy pošty     
 8.  Žádosti: řešení majetkoprávních vztahů – směnná smlouva s římskokatolickou farností Bohutín, pí JUDr. Černohorská – p. Kostínek opatrovník obec Bohutín, p. Štěpánek, pí Štolbová, p. Pekárek, pronájem hostince Hasičárna, manželé Němečkovi a Kropáčkovi, manželé Landovi, chodník podél silnice I/18 – odkup pozemků do majetku obce, stížnost pí Hrubé,  umístění kontejnerů na tříděný odpad a oleje /uzavření smlouvy o odběru odpadu za účelem provedení likvidace/, věcná břemena IV-12-6024245 a IV-12-6024225, společná infrastruktura s městem Příbram    
 9.  Informativně: bytové hospodářství Vysoká Pec č. p. 140, Svazek obcí Podbrdského regionu, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram /oprava Vysokopeckého rybníka/, CHKO Brdy, jarní a letní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad a oleje, sportovní a kulturní akce v obci, oslavy tradiční bohutínské pouti a 640 let výročí obce, stolní kalendář obce na r. 2020
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 12. června 2019                            Ladislav Turek, starosta