Pozvánka na Zastupitelstvo obce Bohutín

16.09.2020 15:33

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 23. 9. 2020 v areálu dolu Rudolfka, dnes Hornický penzion – společenská místnost.  

od 18:00 hodin.

                                              

                                                        Program jednání:

 

  1. Zahájení
  2. Doplnění a schválení programu
  3. Volba ověřovatelů
  4. Projednání plnění rozpočtu I. – VIII. 2020, rozpočtové opatření č. 2/2020
  5. Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku, oprava komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína – realizace stavby /oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci podané žádosti/, ZŠ Bohutín - žádosti - modernizace školní zahrady II. etapa a úpravy přilehlého okolí budovy u ZŠ a kostela - římskokatolická farnost /odkup pozemků parc. č. 668/3, parc. č. 197 a parc. č. 567/3 v k. ú. Bohutín do vlastnictví majetku obce - součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy,  Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram – oprava Vysokopeckého rybníka, Územní plán obce Bohutín – změna č. 1 /řešení lokality v části Vysoké Pece – dohoda o parcelaci/, výstavba domu s domácí péčí, údržba zeleně v obci, nakládání s komunálními odpady – dohoda o ukončení, aktualizace hřbitovního řádu, aktualizace webových stránek          
  6. Žádosti: majetkoprávní záležitosti – MAS Brdy – součinnost, uzavření smluv na věcná břemena, p. Vávra – prodloužení nájmu hostince Hasičárna, pozemkový úřad - K.P.Ú. Bohutín, ŘSD ČR – generální oprava silnice I/18 /odkup pozemku/
  7.  Informativně – aktuální situace v SK Litavan a TK Bohutín, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, sportovní a kulturní akce v obci, Svazek obcí Podbrdského regionu /kalendář na r. 2021/   

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

 

V Bohutíně 16. září 2020                                                       Ladislav Turek, starosta