Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 15. 4. 2020

08.04.2020 12:05

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 15. 4. 2020 v budově obecního úřadu v zasedací místnosti Vysoká Pec č. p. 140

od 18:00 hodin.

 

                                                                                                      Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Doplnění a schválení programu
  3. Volba ověřovatelů
  4. Projednání účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku u ZŠ za r. 2019 – Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů ZŠ Bohutín
  5.  Projednání rozpočtu obce na r. 2020, vyřazení majetku obce v r. 2020
  6. Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku, oprava komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína – výběrové řízení, modernizace školní zahrady a okolí budovy u ZŠ - římskokatolická farnost /odkup pozemků parc. č. 668/3 a parc. č. 197 v k. ú. Bohutín do vlastnictví obce majetku/, součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy, vodohospodářský majetek – směna majetku, podpora individuálních čistíren odpadních vod a nakládání se splaškovými vody, Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram – získání fin. příspěvku na reprodukci a předpokládaná oprava Vysokopeckého rybníka, územní plán – změna č. 1, výstavba domu s domácí péčí, údržba zeleně v obci, SFRB – změna podmínek, poškození obecního majetku – dopravní nehoda       
  7. Žádosti: majetkoprávní záležitosti – p. Ladislav Vimmer, K.P.Ú. Bohutín, smlouva na věcná břemena č. IZ- 12-6001244/VB/2, ŘSD ČR – generální oprava silnice I/18
  8.  Řešení akcí investičního a neinvestičního charakteru: návaznost na realizaci cyklo-pěší stezka Bohutín - Příbram
  9.  Informativně – krizová opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru – nařízení starosty, protipovodňová opatření, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, odpadové hospodářství na r. 2020 /smlouva o dodávkách a odběru odpadu za účelem provedení likvidace, rozmístění kontejnerů na biologický odpad a komunální odpad/, uzavírka silnice I/18 obec Vranovice, sportovní a kulturní akce v obci, Svazek obcí Podbrdského regionu a Svazek obcí pro vodovody a kanalizace   

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 8. dubna 2020

                                                                                     Ladislav Turek, starosta