Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 20. 6. 2018

13.06.2018 17:06

                                      Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 20. 6. 2018 od 18:00 hod. v budově SDH Vysoká Pec – areál u Vysokopeckého rybníka.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 1. Zahájení
 2. Doplnění a schválení programu
 3. Volba ověřovatelů
 4. Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín za r. 2017 /zápis o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje/
 5. Projednání účetní závěrky k 31. 12. 2017 obce Bohutín, rozpočtové opatření č. 1/2018
 6. Plnění rozpočtu I. – V. 2018, plnění úkolů finančního a kontrolního výboru, stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022, aktuální dění v MŠ Bohutín /archiv a úpravy okolí/ a ZŠ Bohutín /jmenování ředitele a školské rady, odpis kolkových známek – žádost, úpravy počítačové učebny, modernizace a úprava školní zahrady/ 
 7. Řešení akcí: povodeň ze dne 31. 5. 2018, oprava vodohospodářského majetku, výstavba II. etapy chodníku podél silnice I/18 – získaná dotace z MMR ČR, nákup nového vozidla SDH Bohutín a SDH Vysoká Pec, záměry – stavební úpravy ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu u budovy školy a kostela, úsekové měřiče rychlosti na silnici I/18, stavební úpravy komunikace v části Vysoká Pec, Tisová a Havírna, oprava opěrných zdí u vodotečí, vyplacení dividend Česká spořitelna, Územní plán obce Bohutín, GDPR, výstavba v lokalitě u Vokačovského rybníka, plán sportu, aktuální situace pošta Partners, zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohutín, úprava zeleně v obci a lesoparku u Litavky
 8. Řešení otázky kanalizace v obci – podání žádosti na další etapu výstavby splaškové kanalizace v části Vysoké Pece, podpora volnočasových aktivit – SK Litavan a TK tenis Bohutín /výsledky podaných žádostí o dotace na Krajský úřad Středočeského kraje/     
 9.  Žádosti: řešení majetkoprávních vztahů – p. Melichar, p. Šefrna, pí Dvořáková, p. Binar, pí Stárková, dále řešení pozemků (již projednávaných) dle nového geometrického plánu 1133-R13/2017, p. Kostínek – opatrovník obec Bohutín, hostování pouťových atrakcí v r. 2018, umístění kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě Rusalka, společná infrastruktura s městem Příbram, MAS Brdy /nastavení MAS do budoucna a dodatek č. 2 k partnerské smlouvě/    
 10. Informativně: Svazek obcí Podbrdského regionu, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram /oprava Vysokopeckého rybníka/, CHKO Brdy, odpadové hospodářství obce, výstavba jihovýchodního obchvatu – II. část – investor ŘSD, jarní a letní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, sportovní a kulturní akce v obci, tradiční bohutínská pouť, kalendář na r. 2019
 11.  Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 13. června 2018                            Ladislav Turek, starosta