Pozvánka na zastupitelstvo

20.09.2018 09:27
                                        Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 26. 9. 2018 od 18:00 hod. v hasičské zbrojnici SDH Bohutín.                                            

                                                        Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Doplnění a schválení programu
 3. Volba ověřovatelů
 4. Projednání Zápisu finančního a kontrolního výboru ze dne 19. 9. 2018, rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018
 5. Plnění rozpočtu I. – VIII. 2018, aktuální dění v MŠ Bohutín /archiv a úpravy okolí/ a ZŠ Bohutín /žádost o vyřazení majetku, jmenování ředitele a školské rady, úpravy počítačové učebny, modernizace a úprava školní zahrady/ 
 6. Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku podél silnice I/18 – získaná dotace z MMR ČR, nákup nového vozidla SDH Bohutín – získaná dotace od MVČR a Krajského úřadu Středočeského kraje, záměry – výstavba cyklo-pěšího propoje mezi Bohutínem a Příbramí, úpravy ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu u budovy školy a kostela, úsekové měřiče rychlosti na silnici I/18, stavební úpravy komunikace v částech Vysoká Pec, Tisová a Havírna, oprava opěrných zdí u vodotečí, Územní plán obce Bohutín, GDPR, výstavba v lokalitě u Vokačovského rybníka, zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohutín, úprava zeleně v obci a lesoparku u Litavky  
 7. Řešení otázky kanalizace v obci – podání žádosti na další etapu výstavby splaškové kanalizace v části Vysoké Pece, podpora volnočasových aktivit – SK Litavan a TK tenis Bohutín     
 8.  Žádosti: řešení majetkoprávních vztahů – řešení pozemků (již projednávaných) dle nového geometrického plánu 1133-R13/2017, p. Kostínek – opatrovník obec Bohutín, p. Štok, p. Tureček, zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby IZ-12-6001148/VB/2
 9. Informativně: spisový a skartační řád obce – kontrola ze dne 7. 9. 2018, kontrola sociálního pojištění zaměstnavatele – zápis ze dne 15. 8. 2018, Svazek obcí Podbrdského regionu, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram /oprava Vysokopeckého rybníka/, MAS Brdy, CHKO Brdy, poškození obecního majetku – dopravní značení a veřejné osvětlení, odpadové hospodářství obce, výstavba jihovýchodního obchvatu – II. část – investor ŘSD, letní a zimní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, vyhodnocení uskutečněných sportovních a kulturních akcí v obci, kalendář na r. 2019
 10.   Diskuse
 11.  Usnesení
 12.  Závěr

 

 

 

V Bohutíně, 19. září 2018                            Ladislav Turek, starosta