Vývěska na byt č. 8

31.03.2016 08:34

O Z N Á M E N Í

 

Je určen byt:

Bohutín, Vysoká Pec 140, č. bytu 1, 1+0, 33,34 m

k pronájmu pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Maximální nájem z bytu za 1 m2 je 54,-- Kč.

Písemnou žádost si žadatelé vyzvednou na Obecním úřadu Bohutín a předloží ji nejpozději do 30. 04. 2016 na Obecním úřadě v Bohutíně.

 

Písemná žádost musí obsahovat:

1.      Jméno, příjmení, datum narození žadatele, jména, příjmení a datum narození příslušníků jeho rodiny.

2.      Trvalé bydliště žadatele a adresa současného bydliště.

3.      Společně posuzované osoby a jejich příjmy za rozhodné období.

4.      Prohlášení žadatele a souhlas se zjištěním výše příjmů.

5.      Vlastní odůvodnění žádosti se zřetelem na výchovu nezletilých dětí, jakož i čestné prohlášení, zda je či není on, ani nikdo z příslušníků jeho rodiny nájemníkem jiného bytu či vlastníkem nemovitosti.

6.      Označení majitele bytu – nemovitosti, v němž žadatel dosud bydlí nebo bydlel, označení velikosti, kategorie a osob společně bydlících s určením vztahu k žadateli.

7.      Doklad o výši příjmů žadatele za rozhodné období.

8.      Prohlášení, že v případě jakékoli změny skutečností v žádosti uvedených tyto bez zbytečného odkladu oznámí pronajímateli.

9.      Datum, podpis a telefonické spojení na žadatele.

 

 

Ladislav Turek

     starosta

 

Napsala dne 31. 03. 2016 a za správnost odpovídá: Mgr. Lenka Říhová

Vyvěšeno dne: 31. 03. 2016

Sejmuto dne: