Zastupitelstvo 22. 6. 2016

20.06.2016 17:27

   Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání zastupitelstva obce, které se koná dne 22. 6. 2016 v budově Obecního úřadu Bohutín  

od 18:00 hod.

                                              

                                                        Program jednání:

 

1.     Zahájení

2.     Doplnění a schválení programu

3.      Volba ověřovatelů

4.     Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín za r. 2015 /zápis přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem Středočeského kraje, protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ Bohutín

5.     Projednání účetních závěrek k 31. 12. 2015 obce Bohutín, ZŠ a MŠ, žádost o přezkoumání hospodaření z krajského úřadu Středočeského kraje za r. 2016, změna úředních hodin Obecního úřadu Bohutín

6.     Plnění rozpočtu I. – V. 2016, projednání směrnice č. 1/2016 k podrozvahovým účtům a vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku – účet 042, plnění úkolů finančního a kontrolního výboru, vyřazení majetku obce likvidační komisí v letošním roce

7.      Projednání rozpočtových opatření č. 1 a č. 2 za r. 2016

8.     Řešení akcí: měřič rychlosti na silnici I/18, vodohospodářský majetek - získaná dotace na r. 2016 – výměna vodovodního řadu, příprava podání žádosti na rok 2017, modernizace budovy hostince a hasičárny ve Vysoké Peci, výstavba chodníku I. etapy podél silnice I/18 a podání žádosti o dotaci na výstavbu II. etapy

9.     Řešení otázky kanalizace v obci a dokončení stavby nové budovy ČOV Vysoká Pec – závěrečné vyhodnocení akce - poskytovatel dotace krajský úřad Středočeského kraje, podání žádosti na další etapu výstavby splaškové kanalizace v části Vysoké Pece – stanovisko krajského úřadu Středočeského kraje   

10.                        Žádosti: řešení majetkoprávních vztahů – kupní smlouva, manželé Milcovi, Láz - budova Vysoká Pec č.p. 74 a příslušenství, p. Kortán – směnná smlouva,  darovací smlouva -  Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, řešení lokality v Tisové u váhy a místní komunikace, nabídka k odkupu pozemků ve vlastnictví p. Kostínka pí Černohorskou a p. Štokem – opatrovník obec Bohutín, p. Šimánek – Láz – oprava dešťové kanalizace v lokalitě u bývalé  šachty 25. Únor, p. Chyba – probíhající nesoulad skutečného stavu budov a plotů v lokalitě budovy bývalého obecního úřadu; řešení pozemků tzv. pivní cesty - p. Štok – odprodej pozemků komunikace do majetku obce, pí Čermáková, Vysoká Pec – prodej pozemku parc. č. 707/6 v k. ú. Vysoká Pec, p. Tureček – řešení lokality u RD, hostování pouťových atrakcí na r. 2016, společná infrastruktura s městem Příbram, UZSVM – oznámení o výběrovém řízení na prodej pozemku   

11.            Informativně: MAS Brdy, Svazek obcí Podbrdského regionu, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram – výsledky podané žádosti a oprava Vysokopeckého rybníka, CHKO Brdy, ORP Příbram, odpadové hospodářství obce, 2015 – nákup nového vozidla v rámci zařazení v JPO III – SDH Bohutín – oznámení výsledku podání žádosti, skutečný technický stav autobusových zastávek u ZŠ, opatrovnictví nesvéprávného p. Josefa Zemka, oprava plotu u silnice I/18 směr k Vysokopeckému rybníku, projektová příprava - výstavba jihovýchodního obchvatu – II. část – investor ŘSD, měřič rychlosti u silnice I/18, oprava lávky, komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína, II. etapa výstavby chodníku podél silnicie I/18, střecha na ZŠ, oprava místních komunikací v části Vysoké Pece a revitalizace sídliště, úprava a využití okolí u základní školy a budovy kostela, využití podkroví MŠ – archiv obce, oprava komunikace v části Chalupecká louka, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, jarní a letní údržba v obci, rozmístění kontejnerů na biologický odpad, realizace projektu v rámci provedené KPÚ Bohutín, sportovní a kulturní akce v obci, tradiční bohutínská pouť, senioři – prohlídka CHKO Brdy, kalendář na r. 2017, akce 15. 6. a 25. 6. – oslava výročí 130 let založení SDH Bohutín, areál Vysokopeckého rybníka dne 3. září, vánoční koncert dne 4. prosince v kostele sv. Máří Magdalény ve spolupráci s okolními obcemi

12. Diskuse

13. Usnesení

14. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 15. června 2016                            Ladislav Turek,  starosta