Zastupitelstvo obce Bohutín

22.03.2017 11:54

Pozvánka

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 29. 3. 2017 v budově Obecního úřadu v Bohutíně, Vysoká Pec 140 od 18:00 hodin.

 

                                              

                                                        Program jednání:

 

 

 1. Zahájení
 2. Doplnění a schválení programu
 3. Volba ověřovatelů
 4. Projednání zápisů -  finančního výboru, přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje za r. 2016 a podání žádosti           na r. 2017
 5. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016, projednání účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bohutín za r. 2016, plnění rozpočtu I. – XII. 2016 
 6.  Projednání rozpočtu obce na r. 2017
 7. Řešení akcí: budova základní školy a okolí – oprava střechy, modernizace budovy mateřské školy - archiv obce, ZŠ a okolní obce - součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy a oprava přilehlých zastávek, vodohospodářský majetek – výměna vodovodního řadu, podání žádosti na r. 2017, oprava lávky, komunikace a výstavba chodníku v západní části Bohutína, oprava budovy SDH Bohutín, revitalizace sídliště, zpevněných ploch a oprava komunikací v části Vysoké Pece, prodej budovy Vysoká Pec č. p. 74 a příslušenství
 8. Řešení otázky kanalizace v obci kolaudace nové ČOV Vysoká Pec únor/2017, možnost podání žádosti na r. 2017 a r. 2018 – II. etapa  
 9. Žádosti: majetkoprávní záležitosti – pí Komorousová, Praha – prodej části pozemku 778/17 a 796/4 v k. ú. Bohutín, pí Čermáková, Vysoká Pec – prodej části pozemku parc. č. 707/6 v k. ú. Tisová u Bohutína, územní plán obce Bohutín - změna funkce pozemků, smlouvy na věcná břemena IV-12-6020596 a IP-12-6009668, lokalita tzv. pivní cesty /darovací smlouvy – p. Štok a manželé Černohorských/, p. Novotný – hostování pouťových atrakcí
 10.  Řešení akcí investičního a neinvestičního charakteru: výstavba chodníku podél silnice I/18 – II. etapa – získaná dotace z MMR  
 11.  Podání žádostí o spolufinancování investičních a neinvestičních akcí

na r. 2017 – nákup nového vozidla v rámci zařazení v JPO III – SDH Bohutín a JPO V SDH Vysoká Pec – Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Brdy – podání žádosti v rámci zařazení JPO III, SDH Bohutín 

 1.  Informativně – náhrada škody, měřiče rychlosti, protipovodňová opatření, aktualizace povodňového plánu a komise, hřbitovní řád, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, jarní a letní údržba v obci – zaměstnanci obce, nájemní smlouvy – aktualizace, odpadové hospodářství na r. 2017 - rozmístění kontejnerů na biologický odpad a komunální odpad, CHKO Brdy - řešení destinační agentury a společnosti, sportovní a kulturní akce v obci, jednání s městem Příbram – řešení společné infrastruktury, Svazek obcí Podbrdského regionu, Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram – příprava záměru opravy Vysokopeckého rybníka, ROP Střední Čechy – protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly /rekonstrukce místní komunikace, lokalita stará Vysoká Pec/, tisk kalendáře na r. 2018

13. Diskuse

14. Usnesení

15. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 22. března 2017

                                                                                     Ladislav Turek, starosta