Pozvánka na Zastupitelstvo obce Bohutín dne 29. 6. 2020

22.06.2020 17:08

Obecní úřad v Bohutíně si Vás dovoluje pozvat na jednání Zastupitelstva obce Bohutín, které se koná dne 29. 6. 2020 v tenisovém areálu TK Tenis Bohutín – budova Sokolovny.  

od 18:00 hodin.

 

                                                                                                      Program jednání:

 

1.     Zahájení

2.     Doplnění a schválení programu

3.      Volba ověřovatelů

4.     Projednání Závěrečného účtu obce Bohutín a Účetní závěrky za r. 2019 /zápis o přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje/

5.     Projednání rozpočtového Výhledu pro období r. 2020 – r. 2023 a rozpočtové opatření č. 1/2020

6.     Řešení akcí: výstavba II. etapy chodníku, oprava komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína – realizace stavby /podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje/, modernizace školní zahrady II. etapa a úpravy přilehlého okolí budovy u ZŠ a kostela - římskokatolická farnost /odkup pozemků parc. č. 668/3, parc. č. 197 a parc. č. 567/3 v k. ú. Bohutín do vlastnictví majetku obce - součinnost při zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v blízkosti budovy školy, podpora domovních čistíren odpadních vod a nakládání se splaškovými vodami, Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram – oprava Vysokopeckého rybníka, územní plán – změna č. 1, výstavba domu s domácí péčí, údržba zeleně v obci, vyhláška o odpadech         

7.     Žádosti: majetkoprávní záležitosti – opětovné zvolení přísedícího okresního soudu v Příbrami, MAS Brdy – součinnost, uzavření smluv na věcná břemena, p. Vávra – povolení úprav a uzavření dohody, p. Ladislav Vimmer, manželé Máchovi, směna Schejbalovi – řešení dohody o parcelaci, Štok – Černohorská, JUDr. Oktábcová - odkup, pozemkový úřad - K.P.Ú. Bohutín, prodej pozemku ÚZSVM, pí Kroupová - povolení výjimky ze stavební uzávěry, ŘSD ČR – generální oprava silnice I/18

8.      Informativně – protipovodňová opatření, aktuální situace v SK Litavan a TK Bohutín, bytové hospodářství – Vysoká Pec č. p. 140, sportovní a kulturní akce v obci, Svazek obcí Podbrdského regionu /kalendář na r. 2021/   

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

 

 

 

V Bohutíně 22. června 2020

                                                                                     Ladislav Turek, starosta